შ.პ.ს. “ბონდო დავითაშვილი-კონსალტინგი“ ახორცელებს შემდეგი სახის მომსახურეობას:
 
         
 

აუდიტი: ზოგადი, საბანკო;

ბუღალტრული აღრიცხვა: შესავალი, ბუღალტრული და საგადასახადო აღრიცხვის აღდგენა, მომზადება და ჩაბარება ანგარიშგების, კონსულტაციები, საკადრო და მმართველობითი აღრიცხვა;

საგადასახადო კონსულტაციები, დაბეგვრის ოპტიმიზაცია: გადასახადების რთულ სიტუაციებში გაანგარიშება, საგადასახადო დაგეგმვა, საგადასახადო სქემების მოწყობა;

იურიდიული მომსახურეობა: სამართლებრივი ანალიტიკა, სამართლებრივი აუდიტი, წარმომადგენლობა და ინტერესების დაცვა, ორგანიზაციების რეგისტრაცია, რეგისტრაციაში ცვლილებების შეტანა;

მმართველობითი კონსალტინგი: ბიუჯეტის შედგენა, ფინანსური და საინვესტიციო ანალიზი, საორგანიზაციო ცვლილებების მართვა, ბიზნეს-დაგეგმარება, ანტიკრიზისული მმართვა;

სემინარები და ტრეინინგები: მმართველობით კონსალტინგზე, პერსონალის მომზადება.

 
   
 

ჩვენი კომპანიის კონსულტანტთა მომსახურება მიმართულია მესაკუთრეთა (პარტნიორთა) და ორგანიზაციათა ხელმძღვანელთათვის, წარმოების ზრდისა და ბიზნესის რეფორმირებისას წარმოშობილი სპეციფიკური ამოცანების გადასაწყვეტად.

ჩვენი კონსულტანტების მიერ შესრულებული პროექტების პროფილური მიმართულებაა  შემდეგ სფეროებში:
  ჰოლდინგის მართვის სტრუქტურის ოპტიმიზაცია;
  ფინანსური სქემების შემუშავება და დასაბუთება;
  საგადასახადო დატვირთვის შემცირება კანონიერი მეთოდებით(საგადასახადო დაგეგმარება).

ჩვენ ვახორციელებთ კონსალტინგურ მომსახურეობებს კომპანიების მაქსიმალურად ეფექტური მმართველობითი და ფინანსურ სქემების ურთიერთმოქმედებებს შემუშავებისათვის,  შემავალი ჰოლდინგებში, საგადასახადო გადახდების მინიმიზაციისათვის ღონისძიებების განსაზღვრა, დივიდენდების ოპტიმალური განაწილების დასაბუთება, ორგანიზაციის საბუთებბრუნვის სისტემის ფორმირება, ასევე სხვა საკითხები ბიზნესის სამართავად.

ჩვენს მიერ შესაძლებელია აუდიტორული შემოწმების განხორციელება როგორც უფრო ეფექტური კონტროლის საშუალება ბიზნესზე და პოტენციური რისკების გამოვლენა. ჩვენ ვახდენთ ნებისმიერი სახის საინიციატივო აუდიტს, რომელთა მიზანი, ასევე რიგი კითხვებისა და ხარისხი დასკვნების დეტალიზაცია იქნება დასმული თქვენს მიერ სპეციალურ დავალებით შემოწმებაზე.